เกี่ยวกับเรา
ปรํชญาและวิสัยทัศน์
เกียรติคุณ
     
ธุรกิจวิจัยและพัฒนา


บ.ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  จึงได้มีการก่อตั้งบริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนาขึ้น เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาและ วิจัยผลผลิต จากอ้อยให้ได้คุณภาพและมาตรฐานและ เพื่อแก้ปัญหาของอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาล เช่น ปัญหาการผลิตอ้อย , ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ , ปัญหาการขาดความรู้ในการปลูกอ้อย ทางบริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา  จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือ เกษตรกรผู้ที่ริเริ่มจะปลูกอ้อยได้นำไปศึกษาและ ปรับใช้ในไร่อ้อยอันนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ปัจจุบันบริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา มีทั้งหมด 4  แห่ง ประกอบด้วย

  1. บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา  จำกัด  สาขา บ้านไร่          88  ม.12  ต.ทัพหลวง อ. บ้านไร่  จ. อุทัยธานี
  2. บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา  จำกัด  สาขา ศรีเทพ          99   ม.9    ต.ศรีเทพ    อ.ศรีเทพ   จ.เพชรบูรณ์
  3. บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา  จำกัด  สาขา ไทยเพิ่มพูน    84   ม.3    ต.วังศาลา   อ.ท่าม่วง   จ.กาญจนบุรี
  4. บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา  จำกัด  สาขา พิษณุโลก      8/8  ม.8    ต.ไผ่ล้อม   อ. บางกระทุ่ม  จ.พิษณุโลก
 
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีในการผลิตอ้อยและ น้ำตาลที่ช่วยให้การผลิตของเกษตรกรและ โรงงานน้ำตาลมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่มีเสถียรภาพ มีความยั่งยืนและ สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาการผลิตอ้อยที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาการผลิตอ้อย
  2. เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมต่อการผลิตอ้อย
 

 

ติดต่อสอบถาม    
บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา
สำนักงานใหญ่

794 อาคารไทยรวมทุน ชั้น 4  ถ.กรุงเกษม  แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบฯ   กทม. 10100
โทรศัพท์ 02 282 2022 ต่อ 212    โทรสาร  02 637 4091
ติดต่อผ่านทางอีเมล์ :  e-mail  sumarin@trrsugar.com
 


 

     
  Home | About us | Products | Distribution | News & Event | Knowleadge |Contacts us |CSR |Sign in stopping spam Download Web link Web Mail
       © Copyright 2010 THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP