เกี่ยวกับเรา
ปรํชญาและวิสัยทัศน์
เกียรติคุณ
     
ธุรกิจเครื่องจักร

บ.ไทยรุ่งเรืองแมนูแฟคเจอริ่ง

ด้วยปณิธานที่สืบสานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความมุ่งมั่นในการสนับสนุน ส่งเสริม เพื่อเพิ่มระดับความสามารถและลตอบแทน ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและชุมชนท้องถิ่น แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและทดแทนการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ จึงถือเป็นจุดกำเนิดของบริษัท ไทยรุ่งเรืองแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อคิดค้น พัฒนา และผลิตอะไหล่อุปกรณ์ รวมไปถึงการซ่อมบำรุงเครื่องจักร รถตัดอ้อย รถแทรกเตอร์ รถตักและรถยก


อีกทั้งยังมีการคิดค้นและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบแยกสิ่งปลอมปนจากอ้อย ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้คิดค้นขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิตให้สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

โดยปัจจุบันบริษัทได้ผลิตและจำหน่ายรถตัดอ้อยที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของเมืองไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่สามารถหาแรงงานที่ใช้ในการตัดอ้อยได้อย่างเพียงพอในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะหาได้ยากขึ้นในอนาคตและเพื่อช่วยลดความสกปรกของอ้อยและสิ่งปนเปื้อนในอ้อยที่เข้าหีบ อันเป็นสาเหตุในการสกัดน้ำตาลอ้อยได้น้อยลงซึ่งจะทำให้ราคาอ้อยที่เกษตรกรจะได้รับผ่านระบบแบ่งปันผลประโยชน์ ( 70:30 ) ลดลงไปด้วย นอกจากนี้ การใช้รถตัดอ้อยยังลดการเผาอ้อยในไร่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาภาวะเรือนกระจกอีกด้วย ในอนาคต บริษัท ไทยรุ่งเรืองแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้รถตัดอ้อยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลแปลงอ้อยของชาวไร่และระบบ GPS เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกแปลงตัดอ้อยตามอายุและตำแหน่งของแปลงอ้อย เป็นต้น
รถตัดอ้อย TRM

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองได้พัฒนารูปแบบของรถตัดอ้อยให้เหมาะสมกับสภาพแปลงอ้อยของคนไทย โดยออกแบบให้มีขนาดเล็กลงกว่ารถตัดอ้อยที่ใช้ในต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ในการปลูกอ้อยของไทยที่มีแปลงขนาดเล็กและได้ดำเนินการผลิตรถตัดอ้อยดังกล่าวขึ้นโดยใช้ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ ซึ่งทำให้รถตัดอ้อย TRM มีความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพและราคา


รายละเอียดข้อมูลรถ

เครื่องยนต์

รุ่น Cummins 6BTA 5.9
กำลัง 152 kw (200 hp) @ 2,500 rpm
ความจุถังน้ำมันดีเซล 200 ลิตร
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิค 160 ลิตร
อัตราการสิ้นเปลือง 1.2-1.5 ลิตร/ตันอ้อย
ประสิทธิภาพการตัด 140-200 ตัน/วัน

ระบบแยกสิ่งปลอมปนจากอ้อย

ระบบแยกสิ่งปนเปื้อนจากอ้อย จะทำหน้าที่แยกดิน ทราย ยอด และกาบใบออกจากอ้อยก่อนเข้าสู่โรงหีบ ซึ่งจะช่วยให้ผลผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้น ค่าความบริสุทธิ์ของกากน้ำตาล(Molasses Purity) ลดลง ประสิทธิภาพการทำงานรวมของโรงงาน (Overall Recovery) เพิ่มขึ้น การหยุดหีบลดลง และค่าการสูญเสียรวม (Total Loss) ลดลง


วัตถุประสงค์

  1.  ลดเงินลงทุนในการซื้อรถตัดอ้อย
  2. เพื่อลดเวลาและต้นทุนในการเก็บเกี่ยวของชาวไร่
  3. ขจัดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่สูง
  4. ลดสิ่งปนเปื้อนทำให้ได้อ้อยที่มีคุณภาพ
  5. สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการตัดอ้อยสด ลดปัญหาโลกร้อน

ระบบการจัดการไร่อ้อย

เป็นการนำข้อมูลแปลงอ้อยและการเพาะปลูกอ้อยทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของโรงงาน และส่งข้อมูลเหล่านั้นลงในแท็บเล็ต ซึ่งช่วยให้ชาวไร่หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะการทำงานในแต่ละแปลงได้ทันทีแบบ Real Time ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ เช่น การเลือกแปลงตัดอ้อย การประเมินผลผลิต และการบำรุงรักษา เป็นต้น

วัตถุประสงค์
  1.  เพื่อให้การจัดการด้านไร่อ้อยมีความรวดเร็วและแม่นยำ
  2. เพื่อช่วยติดตามและแก้ปัญหาให้ชาวไร่อ้อย
  3. เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่

ติดต่อสอบถาม        
บริษัท ไทยรุ่งเรืองแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
89 ม. 9  ตำบล ตะคร้ำเอน   อำเภอ ท่ามะกา  จังหวัด กาญจนบุรี
โทร  034-510288-9

     
  Home | About us | Products | Distribution | News & Event | Knowleadge |Contacts us |CSR |Sign in stopping spam Download Web link Web Mail
       © Copyright 2010 THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP