เกี่ยวกับเรา
ปรํชญาและวิสัยทัศน์
เกียรติคุณ
     
ธุรกิจโมลาส

จากเทคนิคและกระบวนการผลิตน้ำตาลที่ได้มาตรฐานผนวกกับกำลังการผลิตขนาดใหญ่ทำให้ได้กากน้ำตาลหรือโมลาส  อันเป็นผลพลอยได้จากการผลิตที่มีคุณภาพเป็นปริมาณมากกว่า 4 แสนตัน/ปีโดยส่วนหนึ่งจะจำหน่ายภายในประเทศที่เหลือส่งออกต่างประเทศ ภายใต้ บริษัทไทยรุ่งเรืองโมลาส จำกัด

 
 
กากน้ำตาลหรือโมลาส

กากน้ำตาลหรือโมลาส   คือ ของเหลวสีดำที่เหนียวข้น แปรสภาพมาจากน้ำอ้อยและเป็นผลผลิตขั้นสุดท้ายจากกระบวนการผลิตน้ำตาล คุณภาพของกากน้ำตาลขึ้นอยู่กับพันธุ์อ้อย, ระยะเวลาในการปลูกอ้อย รวมถึงกระบวนการผลิตและวิธีการสกัดน้ำตาล

ลักษณะของกากน้ำตาลหรือโมลาสมี 3 ชนิด คือ 1. กากน้ำตาลที่ได้จากการสกัดน้ำตาลครั้งที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ

ในระหว่างกระบวนการผลิตน้ำตาล, กากน้ำตาลที่ได้จากการผลิตครั้งแรกจะมีคุณภาพความหวานดีที่สุด เนื่องจาก น้ำตาลที่ถูกสกัดออกมามีจำนวนน้อย ทำให้ความหวานหลงเหลืออยู่ในกากน้ำตาลมาก กระบวนการผลิตครั้งที่ 2 จะทำให้กากน้ำตาลมีสีที่เข้มขึ้น และคุณภาพความหวานจะลดลง จนมาถึงกระบวนการผลิตครั้งที่ 3 จะได้
กากน้ำตาลที่มีสีดำ,เหนียวข้น ซึ่งเรียกว่า “แบคสแทรพโมลาส” ที่มีประโยชน์และ, มีมูลค่าทางการค้ามาก โดยสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์, อาหารสัตว์และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กากน้ำตาลหรือโมลาสที่ผลิตได้จากบริษัทไทยรุ่งเรืองโมลาส จำกัด เป็นแบคสแทรพโมลาสที่มีผลผลิตประมาณร้อยละ4.5 จากปริมาณอ้อยทั้งหมดที่เข้าหีบและมีคุณภาพความหวานมาตรฐานที่ 50% (TSAI), โดยมีการจำหน่ายผ่าน 2 ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

ตลาดภายในประเทศ
      โดยปกติทั่วไปกากน้ำตาลที่บริโภคภายในประเทศจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงกลั่นสุรา,
อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส, โรงงานผลิตเอทานอล, อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมาก

ตลาดต่างประเทศ
      กากน้ำตาลที่ส่งออกส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังประเทศแถบเอเชีย เช่นประเทศเกาหลี, เวียตนามและไต้หวัน,
โดยมีคุณภาพความหวานมาตรฐานทั่วๆไป 50% (TSAI) และนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮอล์, ผลิต
ผงชูรส, ผลิตอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมทั่วไป

ติดต่อสอบถาม    
บริษัท ไทยรุ่งเรืองโมลาส
สำนักงานใหญ่
794 อาคารไทยรวมทุน ชั้น 9  ถ.กรุงเกษม  แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบฯ   กทม. 10100
โทรศัพท์ 02 282 2022  ต่อ  329   โทรสาร  02 6281617
e-mail   molas@trrsugar.com , molastrr@truemail.co.th

     
  Home | About us | Products | Distribution | News & Event | Knowleadge |Contacts us |CSR |Sign in stopping spam Download Web link Web Mail
       © Copyright 2010 THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP