เกี่ยวกับเรา
ปรํชญาและวิสัยทัศน์
เกียรติคุณ
         
เกี่ยวกับเรา
 
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ได้เริ่มต้นกำเนิดขึ้นในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะนั้นประเทศไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตการณ์น้ำตาลขาดแคลน แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายสนับสนุนให้เอกชนก่อตั้งโรงงานน้ำตาลเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าว แต่ภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาเรื่องต้นทุนค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงมาก  ในขณะที่ “คุณสุรีย์ อัษฎาธร” หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เถ้าแก่หลิ่น” หรือที่ชาวต่างชาติขนานนามว่า “Thailand’s King of Sugar” ผู้มีความสามารถในเชิงช่าง ได้ใช้ความรู้ความชำนาญด้านช่างกลึงเหล็กประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่หายาก และมีราคาแพงสำหรับผลิตน้ำตาลทรายขึ้นมาใช้เองเป็นผลสำเร็จ โดยมิต้องพึ่งพาการสั่งซื้อและนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศแต่อย่างใด และได้จัดตั้ง “บริษัท ร่วมกำลาภ จำกัด” ขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 ที่บริเวณซอยพร้อมพงษ์ ริมคลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นโรงงานน้ำตาลของเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

โดยตลอดระยะเวลา 70 ปี กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองได้ค้นคว้า ประดิษฐ์ ดัดแปลง และปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตน้ำตาลทราย เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้น  และนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานน้ำตาล  จวบจนวันนี้ ปัจจุบันกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ และทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนานที่สุดในประเทศไทย ด้วยสายการผลิตของโรงงานกว่า 9 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งถือว่ามีกำลังการผลิตน้ำตาลที่สูงสุดในประเทศ  นอกจากนี้ กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ยังได้ขยายงานไปยังธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งรวมถึง ธุรกิจพลังงานทางเลือก (เอทานอล) ธุรกิจเครื่องจักร และธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า เป็นต้น

ด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตลอดจนการเรียนรู้ ริเริ่มและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทำให้กิจการของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเนือง ภายใต้เครื่องหมายการค้า มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง และได้รับการยอมรับและยกย่องทั้งจากในและต่างประเทศ
 
ธุรกิจของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
 
 
ธุรกิจน้ำตาล
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองดำเนินธุรกิจโดยมีกำลังการผลิตจากโรงงานน้ำตาลจำนวน 9 แห่ง ดังต่อไปนี้
  1.  บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
  2.  บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด
  3.  บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด (ลพบุรี)
  4.  บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
  5.  บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
  6.  บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
  7.  บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (เพชรบูรณ์)
  8. บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด
  9. บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด
ธุรกิจส่งออก
  1.  บริษัท ส่งออกน้ำตาลสยาม จำกัด
พลังงานทดแทน
เอทานอล
  1.  บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด
Biomass Power
  1.  บริษัท ร่วมกำลาภเพาเวอร์ จำกัด
  2.  บริษัท บ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จำกัด
เครื่องจักร
  1.  บริษัท ไทยรุ่งเรืองแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
โมลาส
  1.  บริษัท ไทยรุ่งเรืองโมลาส จำกัด
คลังสินค้า
บริษัท ไทยรวมทุนคลังสินค้า จำกัด
  1.  ไทยรวมทุนคลังสินค้า 1: จังหวัดสมุทรปราการ
  2. ไทยรวมทุนคลังสินค้า 2: จังหวัดอ่างทอง
  3. ไทยรวมทุนคลังสินค้า 3: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิจัยและพัฒนา
บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา จำกัด
  1.  บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา จำกัด สาขาบ้านไร่
  2. บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา จำกัด สาขาศรีเทพ
  3. บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา จำกัด สาขาไทยมัลติ-ชูการ์
  4. บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา จำกัด สาขาพิษณุโลก
อื่นๆ
  1.  บริษัท 108 ลีสซิ่ง จำกัด


         
  Home | About us | Products | Distribution | News & Event | Knowleadge |Contacts us |CSR |Sign in stopping spam Download Web link Web Mail
       © Copyright 2010 THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP